Privacyverklaring

Judoclub Oni Puurs hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.


In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Judoclub Oni Puurs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


 •   je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 •   verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 •   vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
 •   passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
 •   geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 •   op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecterenAls Judoclub Oni Puurs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


Judoclub Oni Puurs

Varenstraat 54 2620 Hemiksem

secretaris@judoclubonipuurs.beWaarom verwerken wij persoonsgegevens?


Je persoonsgegevens worden door Judoclub Oni Puurs verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Judoclub Oni Puurs
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het bekomen van subsidiëring door de overheidWelke gegevens verwerken we?


Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, bankrekeningnummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatumWie verwerkt de gegevens?


De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties:

 • VJF (www.vjf.be)
 • Zoho (www.zoho.eu)
 • Gemeente Puurs (www.puurs.be)
Verstrekking aan derden


De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Het aanvragen en vewerken van verzekeringen: VJF
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen, ledebeheer en facturatie: Zoho
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid: Gemeente Puurs


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene hierboven vermeld. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.Minderjarigen


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.Bewaartermijn


Judoclub Oni Puurs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.Beveiliging van de gegevens


Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevensJe rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.beWijziging privacyverklaring


Judoclub Oni Puurs kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 27/04/2018