Artikel 1 Algemene bepalingen


1. De vereniging genaamd Judoclub Oni Puurs (hierna: ‘de vereniging’) is opgericht op 28/11/2014 en is gevestigd te Varenstraat 54, 2620 Hemiksem.

2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.


Artikel 2 Feitelijke Leden


1. De vereniging bestaat uit: kleuters, jongeren en senioren. Alle feitelijke leden worden hierna leden genoemd.

2. Kleuters zijn die leden die de leeftijd van 6 jaar nog niet hebben bereikt.

3. Jongeren zijn die leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

4. Senioren zijn leden van 18 jaar en ouder.


Artikel 3 Ereleden


1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtingen meer jegens de vereniging.


Artikel 4 Het lidmaatschap


1. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer. Voor jeugdleden dient het formulier ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.

2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.

3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de Vlaamse Judo Federatie.


Artikel 5 Een veilige sportomgeving


Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

a. al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen via de Vlaamse Judo federatie,

b. te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,

c. sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,

d. te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,

e. een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,

f. op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.


Artikel 6 Rechten en plichten van leden


Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen. Zij ontvangen bij inschrijving de basisbrochure “nieuw lid JOP”.

2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden in overeenstemming met de voorwaarden van de Vlaamse Judo Federatie.

3. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

5. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun persoonlijke gegevens.

6. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de ledenbijdrage en de verzekeringsbijdrage die integraal wordt doorgestort aan de Vlaamse Judo Federatie. Elk lid dat niet in overeenstemming is met de tijdige betaling kan de toegang tot de tatami geweigerd worden. Bij laattijdige betaling van het lidgeld wordt een eerste kosteloze herinnering gestuurd. Indien de te ontvangen gelden niet binnen de 2 weken na deze herinnering ontvangen worden, zal voor een volgende herinnering een meerkost van € 10,00 worden aangerekend.

7. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de Vlaamse judo Federatie.


Artikel 7 Straffen


1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler of ander lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

3. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.


Artikel 8 Bestuur


1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 2 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.

2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:

a. de algemene leiding van zaken;

b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;

c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;

d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

3. Het bestuur vergadert tenminste 5 maal per jaar. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 leden van het bestuur zulks wensen.

4. Noodzakelijke kortstondige beslissingen worden ter goedkeuring via email aan alle bestuursleden gestuurd en via e-mail beantwoord ter goedkeuring. Meerderheid der bestuursleden is noodzakelijk voor goedkeuring.

5. Taken van de voorzitter:

a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;

b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

6. Taken van de secretaris:

a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.

b. zorgt samen met de voorzitter voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;

c. heeft het beheer over het archief.

d. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

e. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;

7. Taken van de penningmeester:

a. beheert de gelden van de vereniging;

b. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

c. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebben de ingekomen stukken te bewaren;

d. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.


Artikel 9 Bestuursverkiezing


1. Een bestuurslid is voor onbepaalde tijd verkozen. Ontslag van Bestuursleden staat beschreven in de statuten van JOP vzw.

2. Een kandidaatstelling door leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste 1 werkend lid en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.


Artikel 10 Kostenvergoedingen


Het bestuur is bevoegd om aan de leden gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden.


Artikel 11 Gebouwen van de vereniging


1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.


Artikel 12 Aansprakelijkheid van de leden


1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.


Artikel 13 Sponsoring


Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.


Artikel 14 Wijziging van het huishoudelijk reglement


1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 8 dagen bedragen.

2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.


Artikel 15 Slotbepalingen


1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement wordt uitgehangen in de clublokalen. Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 24/02/2017


Namens het bestuur van de vereniging.


De voorzitter: Stevens Wesley
De secretaris: De Voeght Denis